ALGEMENE VOORWAARDEN

 

 

 

Artikel 1: Definities

a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. 

b. Onder opdrachtnemer wordt Big Bang Brands verstaan, tenzij anders vermeld.

c. Onder opdracht wordt verstaan het verzoek van de opdrachtgever aan de opdrachtnemer om tegen betaling werkzaamheden te verrichten. 

d. Onder werkzaamheden wordt verstaan al hetgeen de opdrachtnemer ten behoeve van de opdrachtgever, binnen het kader van de aan opdrachtnemer verstrekte opdracht, maakt en/of onderneemt c.q. doet maken en/of doet ondernemen.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en opdrachten aan Big Bang Brands alsmede op alle overige overeenkomsten waarbij Big Bang Brands partij is. 

b. Van deze algemene voorwaarden kan niet worden afgeweken tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.

 

Artikel 3: Offertes

a. Alle door Big Bang Brands verstrekte offertes zijn vrijblijvend. Dit geldt ook voor algemene aanbiedingen van Big Bang Brands die vervat zijn in brochures, mailings en dergelijke. 

b. Voor zover in de in het vorige lid genoemde aanbiedingen prijzen of tijdsbepalingen staan vermeld betreft dit slechts richtlijnen. In geen geval kunnen aan dergelijke prijzen of tijdsbepalingen rechten worden ontleend. 

c. Tenzij anders vermeld zijn alle in het eerste lid van dit artikel genoemde offertes of aanbiedingen exclusief bijkomende kosten, waaronder bijvoorbeeld reis-, transport-, verzend- en koerierskosten, proefdrukken/prints.

 

Artikel 4: Opdrachten en wijzigingen 

a. Een opdracht wordt door opdrachtnemer aanvaard door: 

- hetzij de aanvaarding schriftelijk aan de opdrachtgever te bevestigen; 

- hetzij de aanvaarding mondeling aan de opdrachtgever te bevestigen. 

b. Wijzigingen van een aanvaarde opdracht kunnen slechts met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van beide partijen worden doorgevoerd. 

c. Eventuele meerkosten als gevolg van een wijziging in een opdracht komen ten laste van de opdrachtgever. Opdrachtnemer informeert opdrachtgever zo spoedig mogelijk over eventuele meerkosten. 

d. Wijzigingen in de opdracht houdt in dat de oorspronkelijk overeengekomen levertijden komen te vervallen.

 

Artikel 5: Uitvoering werkzaamheden 

 a. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is Big Bang Brands niet gebonden aan enige tijdsbepaling. 

b. In geval van overmacht of vertraging welke voor rekening of risico van opdrachtgever komt, komen overeengekomen tijdsbepalingen te vervallen. 

c. Opdrachtgever zal telkens (al dan niet op verzoek van Big Bang Brands) tijdig alle voor de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden noodzakelijke medewerking, gegevens en inlichtingen geven.

 

Artikel 6: Inschakeling derden

Indien zulks naar het oordeel van de opdrachtnemer redelijkerwijs noodzakelijk is voor een goede vervulling van de opdracht, dan wel indien zulks voortvloeit uit de aard van de opdracht, is opdrachtnemer gerechtigd om namens en voor rekening van opdrachtgever derden in te schakelen en/of opdracht tot levering van goederen en/of diensten te geven.

 

Artikel 7: Prijzen

Tenzij anders overeengekomen luiden alle prijzen van Big Bang Brands, vermeld in overeenkomsten, brochures, mailings, offertes, facturen en dergelijke, exclusief BTW en in het valuta EURO (€).

 

Artikel 8: Advieswerkzaamheden

a. Big Bang Brands verricht advieswerkzaamheden naar beste kunnen en inzicht. 

b. Big Bang Brands is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit haar adviezen of voor schade voortvloeiende uit het opvolgen van door haar gegeven adviezen.

 

Artikel 9: Exclusiviteit 

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen verleent Big Bang Brands geen enkel recht van exclusiviteit op haar werkzaamheden of diensten of op door haar bemiddeling of inspanningen tot stand gebrachte werken van intellectuele eigendom aan haar opdrachtgevers of derden.

 

Artikel 10: Gebruik klantnamen 

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen mag Big Bang Brands namen van opdrachtgevers, projecten en tot stand gebrachte werken vermelden in brochures, mailings en overige reclame-uitingen ten behoeve van Big Bang Brands.

 

Artikel 11: Auteursrecht 

a. Voor zover de werkzaamheden, diensten en producten van Big Bang Brands enig werk van intellectuele eigendom opleveren (waaronder mede begrepen door Big Bang Brands ontwikkelde merken, slogans, slagzinnen etcetera) berust dit eigendom exclusief bij Big Bang Brands. 

b. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, heeft Big Bang Brands het uitsluitende recht van verwezenlijking, verveelvoudiging en openbaring van de in dit artikel genoemde werken. 

c. Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van intellectuele eigendom beschermde producten en of diensten, die door of namens opdrachtgever zelf ter beschikking zijn gesteld, verklaart de opdrachtgever dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en/of rechten van derden. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden uit dien hoofde, waaronder die voor directe en indirecte schade. 

d. Intellectuele eigendomsrechten en materialen, voortvloeiende uit de werkzaamheden zullen bij het einde van een opdracht, voor zover deze aan opdrachtnemer toebehoren, aan opdrachtgever worden overgedragen, eventueel tegen een nader af te spreken prijs. Opdrachtnemer is ten alle tijde gerechtigd de overdracht op te schorten indien en voor zover opdrachtgever nog openstaande schulden bij opdrachtnemer heeft. Voor zover rechten van intellectuele eigendom van derden in het geding zijn, zal de opdrachtnemer op verzoek van opdrachtgever, met deze derden overleg voeren om te bezien of volledige overdracht van intellectuele eigendom mogelijk is. Opdrachtnemer is gerechtigd voor het voeren van dergelijk overleg kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen. 

e. Indien opdrachtgever door het gebruik van door opdrachtnemer geleverde producten of diensten geconfronteerd wordt met een vordering van een derde uit hoofde van een intellectueel eigendomsrecht is opdrachtgever verplicht om opdrachtnemer terstond en in elk geval binnen 48 uur schriftelijk te informeren, bij gebreke waarvan opdrachtnemer niet langer verplicht kan worden opdrachtgever te vrijwaren tegen aanspraken van die derden. Opdrachtgever is verplicht aan opdrachtnemer alle relevante informatie te verschaffen en medewerking te verlenen welke noodzakelijk is voor het voeren van verweer door opdrachtnemer jegens derden. 

f. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot enig verder of ander gebruik van de producten en diensten van opdrachtnemer welke voortvloeien uit de opdracht dan is overeengekomen. Is terzake niets overeengekomen dan geldt het eerste gebruik als het overeengekomen gebruik en dient voor elk verder gebruik schriftelijke toestemming van opdrachtnemer te bestaan. 

g. Opdrachtgever is zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer niet gerechtigd tot aanpassingen of wijzigingen van de geleverde producten en of diensten van opdrachtnemer. 

h. Big Bang Brands mag de door haar geleverde producten en diensten signeren.

 

Artikel 12: Betalingsvoorwaarden

a. Betaling van de facturen van Big Bang Brands dient zonder enige aftrek of schuldvergelijking plaats te vinden uiterlijk 14 dagen na factuurdatum. Indien betaling binnen die termijn uitblijft is de opdrachtgever in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling is vereist.

b. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is Big Bang Brands is gerechtigd direct na de totstandkoming van een overeenkomst 50% van de vastgestelde vergoeding vooruit te factureren. Het resterende bedrag van de vastgestelde vergoeding wordt, naar keuze van Big Bang Brands, gedurende de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden en/of aan het einde van de opdracht gefactureerd. 

c. Bij niet tijdige, of slechts gedeeltelijke betaling van de factuurbedragen, is over het openstaande bedrag een rente van 1,5 % per maand verschuldigd vanaf de factuurdatum. Als maand geldt iedere maand of gedeelte van een maand na factuurdatum. 

d. Buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten bedragen minimaal 15% van het openstaande factuurbedrag, exclusief de verschuldigde rente of, indien die hoger zijn, de werkelijke gemaakte kosten.

 

Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud

Door Big Bang Brands geleverde diensten en producten blijven het eigendom van Big Bang Brands, totdat alle door de opdrachtgever verschuldigde bedragen volledig zijn voldaan.

 

Artikel 14: Opeisbaarheid 

a. De vorderingen van Big Bang Brands op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar indien omstandigheden ter kennis komen die haar goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen, zoals bijvoorbeeld in geval van surseance van betaling, faillissement, beslaglegging onder of liquidatie van de opdrachtgever. 

b. In de hiervoor genoemde gevallen is Big Bang Brands bevoegd de verdere uitvoering van lopende opdrachten op te schorten dan wel lopende overeenkomsten te ontbinden, een en ander onverminderd het recht op schadevergoeding.

 

Artikel 15: Reclame

a. Reclames en/of klachten over werkzaamheden van Big Bang Brands dienen plaats te vinden binnen 7 dagen na voltooiing van die werkzaamheden. Reclames en/of klachten dienen per aangetekend schrijven bij Big Bang Brands te worden ingediend. 

b. Indien reclames en/of klachten binnen de daarvoor gestelde termijn uitblijven, wordt Big Bang Brands geacht aan al haar verplichtingen uit de opdracht c.q. de overeenkomst te hebben voldaan en is Big Bang Brands niet langer verplicht reclames en/of klachten in behandeling te nemen. 

c. Indien een reclame of klacht door Big Bang Brands wordt erkend zal Big Bang Brands, naar haar keuze, de tekortkoming herstellen dan wel de schade vergoeden met inachtneming van deze algemene voorwaarden. 

d. Een reclame of klacht geeft de opdrachtgever geen recht om betalings-verplichtingen jegens Big Bang Brands op te schorten of te verrekenen met andere facturen.

 

Artikel 16: Aansprakelijkheid 

 a. Iedere aansprakelijkheid tot vergoeding van schade aan opdrachtgever is beperkt tot maximaal het bedrag van de voor de opdracht overeengekomen vergoeding. 

b. De aansprakelijkheid van Big Bang Brands is beperkt tot directe schade, tenzij sprake is van een opzet of grove schuld. Big Bang Brands is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst of andersoortige schade. 

c. Big Bang Brands is niet aansprakelijk voor eigen tekortkomingen dan wel tekortkomingen van derden, voor zover die tekortkomingen te wijten zijn aan omstandigheden die voor rekening of risico van opdrachtgever en/of derden komen. 

d. Big Bang Brands wordt door de opdrachtgever gevrijwaard tegen alle aanspraken van derden, van welke aard en uit welke hoofde dan ook. 

e. Big Bang Brands is niet aansprakelijk voor mogelijke schade als gevolg van het niet nakomen door opdrachtgever van het geven van de alle voor de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden noodzakelijke medewerking, gegevens en inlichtingen.

 

Artikel 17: Annulering

Indien de opdrachtgever een opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert voor of tijdens de aanvang van de overeengekomen werkzaamheden is de opdrachtgever, ter keuze van Big Bang Brands, gehouden te vergoeden: 

- hetzij alle met het oog op de uitvoering van de opdracht reeds gemaakte kosten.

- hetzij de overeengekomen vergoeding zulks onverminderd het recht op vergoeding van de overige door Big Bang Brands in gevolge de annulering te lijden schade, kosten en rente.

 

Artikel 18: Opschorting 

a. Big Bang Brands is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

- opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of onvolledig nakomt.

- na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

- opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. 

b. In geval van opschorting van de werkzaamheden is Big Bang Brands gerechtigd om, alvorens de werkzaamheden te hervatten, een bankgarantie of vooruitbetaling te vorderen ter verzekering van de overeengekomen vergoeding.

 

Artikel 19: Wijziging en ontbinding

a. Wijzigingen in de overeenkomst kunnen slechts schriftelijk, door beide partijen ondertekend, worden overeengekomen. 

b. Ieder der partijen is gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden overeenkomstig de bepalingen van boek 6 het Nederlands Burgerlijk Wetboek. 

c. Ontbinding laat onverlet het recht op schadevergoeding jegens de tekort geschoten partij. 

d. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft Big Bang Brands het recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Big Bang Brands zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.

e. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Big Bang Brands, zal Big Bang Brands in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

f. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Big Bang Brands extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

g. Voorts is Big Bang Brands bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. 

h. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Big Bang Brands op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Big Bang Brands de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

i. Big Bang Brands behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 20: Overmacht 

 a. Indien als gevolg van overmacht de naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer of niet in volle omvang van Big Bang Brands gevergd kan worden, is Big Bang Brands gerechtigd de overeenkomst geheel of te dele te ontbinden en/of de uitvoering daarvan op te schorten, zonder enige verplichting tot schadevergoeding aan opdrachtgever. 

b. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 

Artikel 21: Toepasselijk recht / bevoegde rechter

a. Op alle offertes, opdrachten en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn is het Nederlands recht van toepassing. 

b. In geval van geschillen is de bevoegde rechter in het arrondissement Den Bosch bij uitsluiting gerechtigd hiervan kennis te nemen.